คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ "Up Level Your Soft Skill" ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และ 61 จากทุกหลักสูตร จำนวน 780 คน เข้าร่่วมกิจกรรม มีทีมวิทยากรนำโดยนายอานัส เบ็ญฮาวัน และนายสารยุทธ นวลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสม ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงามเป็นทีม อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นพี่ได้แสดงศักยภาพของตนเองในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การพัฒนาบุคลิกภาพให้กับรุ่นน้อง

แกลเลอรี่