คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRcon

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRcon การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน “The Integration of Knowledge for Sustainable Society” ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยสามารถคว้า 2 รางวัล บทความระดับดีเด่นสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง "แอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยบาร์โค้ดในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์อับดุลเลาะ บากา นายอิสมาแอ กือจิ และนางสาวการีมะห์ สะดียามู และงานวิจัยเรื่อง "แอพพลิเคชั่นจันทน์กะพ้อเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" โดยอาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ นายอับดุลบาซิ สะแม็ง และนางสาวฟานาเดีย สะอิ

แกลเลอรี่