คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง

นางสาวฟารีดา ทาเฮ นางสาวรอยฮาน แวนาแว นางสาวฮาสานี โตะกูตือเงาะ และนางสาวกัรตีนี ยาโงะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง โดยใช้หลักการบริหารจัดการและ Startup ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่