คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นางสาวฮายาตี อาลีกาจิ นายอิสมันตร์ มะเกะ และนายมะยากี คาเร็ง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม เกษตรพระราชา มรย. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการต่อเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จากผลงานเรื่อง "โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที 1 ไร่"

โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 ขึ้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ แก่ตัวแทนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง จะทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป

แกลเลอรี่