คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุน "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุน "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018" จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง

แกลเลอรี่