คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อาจารย์บุคอรี มะตูแก อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "ทัศนคติและการยอมรับการเลี้ยงแกะของผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดยะลา" ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่