คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19

เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและแสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยสามารถคว้าบรางวัลการนำเสนอวิจัยระดับดี จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

- นางสาวนาตาซา อับดุลเลาะ และนางสาวนูรกัรตีนี สะบูดิง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง "การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินบริเวณตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา" โดยมี ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- นางสาวนาซีเราะห์ แวดอเลาะ นางสาวรอฮานีย์ เปาะเยะ และนางสาวซูไวบะห์ กาเซ็ง นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์" โดยมี ดร.ดาริกา จาเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่