คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562

นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และนายอัสรี ยูโซะ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตัวแทนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ที่ปรึกษาชมรม มรย.จิตอาสาฯ กล่าวว่า สำหรับการประกวดโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 21 ทีม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และมี 8 ทีมเท่านั้นที่จะได้รับรางวัล ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนจากชมรม มรย.จิตอาสาฯ ได้นำโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ในการนำเสนอ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความยินดีให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่