คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสามารถคว้ารางวัลในการนำเสนองานวิจัย ดังนี้

- รางวัลนำเสนอระดับดีเด่น ภาคโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาขนมเม็ดขนุนจากกากถั่วเหลือง" โดยอาจารย์กมลทิพย์ กรรไพเราะ นางสาวนาซีลา เส็นติระ และนายมะซอฮีดี บราเฮง จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคโปสเตอร์ งานวิจัยเรื่อง "การศึกษาคุณสมบัติสารสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วย" โดยนางสาวกัณฐิกา ฉายศรี นางสาวนาซอพ๊ะ สะเอ๊ะ และอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

- รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแจกแจงความถี่ด้วยกราฟชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียนตามแนวคิด TPACK และ SAMR Model" โดยอาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ และนางสาวกุลธิดา วาหะ จากหลักสูตรคณิตศาสตร์

- รางวัลนำเสนอระดับดี ภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมผักตบชวากับมูลวัว" โดยนางสาวอุไรวรรณ บัวทอง นางสาวนูรฮีดายะห์ มะแอ อาจารย์ไซนะ มูเล็ง อาจารย์ ดร.นฤมล ทองมาก อาจารย์ ดร.เมธิยา หมวดฉิม และอาจารย์ ดร.ซันวานี จิใจ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

- รางวัลชมเชย การนำเสนอภาคบรรยาย งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาโฟมยางดูดเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์" โดยนางสาวนาซีเราะห์ แวดอเลาะ นางสาวรอฮานีย์ เปาะเยะ และอาจารย์ ดร.ดาริกา จาเอาะ จากหลักสูตรฟิสิกส์

แกลเลอรี่