คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้า 5 รางวัลวันราชภัฏ 62

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 62 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างแห่งปี วันราชภัฏ 62 โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้นำนักศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายฟารุก ซิ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
- รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะดีเด่น ได้แก่ นายอานัส เบ็ญฮาวัน นักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์
- รางวัลบุคลลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขาผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยดีเด่น ได้แก่ นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
- รางวัลบุคลลดีเด่น ประเภทนักศึกษา สาขากีฬาและนันทนาการดีเด่น ได้แก่ นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
- รางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายอาสมิง ปูลา ศิษย์เก่าหลักสูตรฟิสิกส์ สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2551

แกลเลอรี่