คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์รับรางวัล Best poster presentation งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36)

เมื่อวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ดร.ดาริกา จาเอาะ และ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 36th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST36) ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ ซึ่งจัดโดยสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผลงานวิจัยเรื่อง "Effect of carbonization temperature on physical properties and specific capacitance of activated carbon derived from Mimosa pudica" ของ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี ได้รับรางวัล Best poster presentation จากการนำเสนอในครั้งนี้

แกลเลอรี่