คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของคณะ ในงานเสวนาการขับเค​ลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของคณะ ในงานเสวนาการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี 2562 ศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้เรื่องสุขภาวะผ่านการพัฒนาความสามารถด้านภาษา จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้อถิ่น โดยได้รับเกียรติวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมะสดี หะยีปี นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาป นายมะเสาวดี ไสสากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดยะลา และนางสาวสุชาดา ดอเลาะ นักสื่อสารมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้

นอกจากนี้ อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านบริการวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร

แกลเลอรี่