คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อาจารย์คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (NEUNIC2019)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ดร.วรรณกัษมา ฮารน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน" (NEUNIC2019) ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยบทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางประเภทเซรั่ม (สูตรตํารับ HARON 1) เพื่อการลดเลือนริ้วรอย" ได้รับการคัดเลือกเลือกเป็น 1 ใน 7 บทความวิจัยดีเด่น จาก 325 บทความ ที่ร่วมนำเสนอ

แกลเลอรี่