คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ

นายอับดุลฮากิม กาหลง และนายซัมซูดิง เจะเด็ง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ในผลงานการจัดทำโครงการพลิกฟื้นนาร้างจากเกษตรกรเพื่อพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั้งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 23-25 กันยายน 2559

แกลเลอรี่