คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บันทึกความร่วมมือ

ชื่อโครงการ/ความร่วมมือ ระยะเวลา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลากับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง โครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์อวกาศเพื่อการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท CITEC Evolution จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับบริษัท ทีเอ็นดีมัลติมีเดีย จำกัด (White Channel) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560
บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับคณะครุศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559
บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Faculty Of Art Design And Creative Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสะเต็มศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2558
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายดาราศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558
บันทึกข้อตกลงโครงการบริการวิชาการท่าสาปโมเดล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับเทศบาลตำบลท่าสาป ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
Memorandum Of Agreement Between Faculty Of Mathematics And Natural Sciences, Yogyakarta State University And Faculty Of Science, Technology And Agriculture, Yala Rajabhat University ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2556
ข้อตกลงตามโครงการ Cisco Networking Local Academy Agreement กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2554
ข้อตกลงความร่วมือทางวิชาสาขาวิชาฟิสิกส์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2554
ข้อตกลงความร่วมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับเทศบาลนครยะลา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2554