คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. คว้า 2 รางวัลชนะเลิศ KM YRU Forum 2019

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ KM YRU Forum 2019 ประเด็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ "บทปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
  • นางสาวศศิธร วิโนทัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ KM YRU Forum 2019 ประเด็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการด้านวิจัย ในหัวข้อ "ระบบ National/International Publication Service for STA@YRU"

แกลเลอรี่