คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 1 อัตรา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน 
    ศึกษา เขียนโครงการ ดำเนินการ ควบคุม ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริหารกิจกรรมต่างๆตามแผนงานของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ งานการให้บริการของคลินิกสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ     
    ✔ เพศ : ชาย/หญิง
    ✔ อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
    ✔ วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    ✔ มีประสบการณ์ด้านวิชาการ หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    ✔ มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office อยู่ในระดับดี
    ✔ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ : ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
    ✔ ขยัน อดทน ทนแรงกดดันได้ดี

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่
     ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com หรือ
     ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
     ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) 
     เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ 
     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
     และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80
     แหล่งข้อมูล: https://www.fti.or.th/29395-2/

แกลเลอรี่