คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels ในโครงการ Thailand Energy Award 2021

อ.ดร.วาริษา วาแม ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ดร.เมธิยา หมวดฉิม อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผศ.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ อาจารย์หลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และ อ.ดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษา ประกอบด้วย นายคอลีดี เปาะแต นางสาวอาอีซะห์ แกแซแอ นางสาวนิฟัรฮานาน สะดีกา จากหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน นายนันทิภาคย์ เปาะเต๊ะอูมา นางสาวซูไรดา มาหิเล จากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอันวา แลแรมะ นางสาวสาลมี เซมูโซ จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นางสาวพาดีละห์ บือราเฮง นางสาวอัสหมะห์ ถนน จากหลักสูตรการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ และนายตัรมีซี อนันต์สัย หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดในระดับอาเซียน ประเภท Biofuels จากโครงการ "การจัดการระบบการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชน โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล" ในโครงการ Thailand Energy Award 2021 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แกลเลอรี่