คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ มรย. ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (NCST-CRU 2564)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ลุตฟี สือนิ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตข้าวนึ่งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับรังสีอินฟราเรด” การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (NCST-CRU 2564)

แกลเลอรี่