คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทย์ฯ มรย. เสนอชื่อบุคคลในคณะเพื่อเชิดชูเกียรติเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 จึงขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลในคณะเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในสาขาดังต่อไปนี้

  1. รางวัลนักศึกษาจิตอาสาดีเด่น
  2. รางวัลนักศึกษาเรียนดี
  3. รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
  4. รางวัลบุคลากรสายวิชาการดีเด่น
  5. รางวัลนักวิจัยดีเด่น

สามารถเสนอรายชื่อพร้อมแนบประวัติ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงก์ด้านล่าง และส่งมาที่อีเมล์ paweena.d@yru.ac.th หรือสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2564

[แบบฟอร์มเสนอชื่อ]

แกลเลอรี่