คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2565 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทงบบำรุงการศึกษา ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้นักวิจัยที่อาศัยองค์ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยให้ได้คุณภาพและเกิดประโยชน์ทางวิชาการหรือท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังไฟล์แนบ ผู้ประสงค์รับทุนยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม “แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” เลือกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และ “แบบเสนอแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงบประมาณบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” เลือกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ส่งที่  http://eservice.yru.ac.th/research ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564

[หลักเกณฑ์การจัดสรรทุน]

แกลเลอรี่