คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมประธานหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐานในครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติเฉพาะศาสตร์และอัตลักษณ์หลักสูตร

แกลเลอรี่