คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 168 คน จากสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 162 คน และกลับจากการฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากหน่วยฝึกประสบการณ์ และรับทราบปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา ในรูปแบบการเสวนานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชาเคมี ได้แก่ นางสาวนัจวา นิฮะ จากสาขาวิชาชีววิทยา ได้แก่ นางสาวโซเฟีย อาบู จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้แก่ นางสาวซูไฮลา กะจิบาซาร์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นางสาวอีมาน ยีดิง จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวไสศรี กูโน จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ นางสาวนูรีดา กะมานิ๊ และตัวแทนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายลุกมาน เจะโด โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

แกลเลอรี่