คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับการบริการวิชาการด้านการบริบาลผู้สูงอายุในตำบลยุโปร่วมกับหลักสูตรธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมตกลงที่จะร่วมบริการวิชาการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยุโปรุ่นแรกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2-3 ชั่วโมง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรธุรกิจสุขภาพจะหมุนเวียนกันไปให้บริการวิชาการ

แกลเลอรี่