คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ และบุคลากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา พร้อมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตก่อนออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 3 ท่าน จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์

แกลเลอรี่