คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ"การเตรียมบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ" ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย คณะครุศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน มีอาจารย์อ้อมอรุณ จู่รัตนสาร เป็นวิทยากรจากคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ เป็นวิทยากรจากคณะครุศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรมดังลิงก์

https://kmeduyru02.blogspot.com/2017/06/04-cop-7-2560.html?showComment=1496903140116

แกลเลอรี่