คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
คณบดี

อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70001

                         

อ.ดร.ปัทมา พิศภักดิ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และเครือข่ายสัมพันธ์

อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

     

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ
และกิจการนักศึกษา

อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

     

ผศ.จารุณี หนูละออง
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 70003

     

อ.ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299628 ต่อ 71001