คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง :
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ :

- ส่งเสริมการเกษตร
- การศึกษาเกษตร

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70001
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญ :

- การประยุกต์ใช้รังสีในสิ่งแวดล้อม
- ธรณีวิทยา
- ธรณีฟิสิกส์
- สะเต็มศึกษา

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ
ตำแหน่ง :
รองคณบดีวิจัย บริการวิชาการและกิจการนักศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :

- เทคโนโลยีการอบแห้ง (อาหารและผลผลิตทางการเกษตร: แสงอาทิตย์ อากาศร้อน ไมโครเวฟ)
- เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (พลังงานน้ำและพลังงานลมผลิตไฟฟ้าขนาดจิ๋ว การแปลงชีวมวลและขยะเป็นพลังงาน)
- การจำลองแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computational Fluid Dynamics, CFD/Heat & Mass Transfer)

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ความเชี่ยวชาญ :

- การผลิตสัตว์
- โภชนศาสตร์สัตว์
- การวิเคราะห์อาหารสัตว์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 70003
ชื่อ :
อาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี
ความเชี่ยวชาญ :

- ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ความหลากหลายทางชีวภาพ

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 71001
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม
ความเชี่ยวชาญ :

- นาโนเทคโนโลยี
- การสังเคราะห์วัสดุนาโนคาร์บอน
- การประยุกต์ใช้อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73400
ชื่อ :
อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรเคมีประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ :

- เคมีอินทรีย์
- การใช้เครื่องมือ HPTLC

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73201
ชื่อ :
อาจารย์อลภา ทองไชย
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรชีววิทยาประยุกต์
ความเชี่ยวชาญ :

- เนื้อเยื่อสัตว์

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73300
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสลินดา บินมะแอ
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรจุลชีววิทยาทางการเเพทย์ฯ
ความเชี่ยวชาญ :

- เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม
- เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 73301
ชื่อ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรซวรรณา เซพโฆลาม
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :

- การสอนวิทยาศาสตร์
- การสอนเคมี
- วิทยาศาสตรศึกษา

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299628 ต่อ 74400