คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาปัญญาคนในท้องถิ่น

พันธกิจ

1. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผลิตและนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนบนฐานทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการเพื่อช่วยเหลือยกระดับสังคมให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
4. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมในการพัฒนา

วัตถุประสงค์​

1. เพื่อจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสร้างงานสร้างอาชีพ แก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนายกระดับท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ
5. เพื่อบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กรรอบด้าน

ค่านิยม

“มุ่งสู่เป้าหมาย องค์กรเป็นเลิศ โดยมีค่านิยม STA-YRU

S : Social Responsibility : มีความรับผิดชอบต่อสังคม
T : Team Work : ทำงานเป็นทีม
A : Active Professionalism : ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพ
Y : Yield : มุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
R : Relevancy : เรียนรู้และปรับตัวทันเหตุการณ์
U : Unity : ความเป็นเอกภาค รู้รักสามัคคี

อัตลักษณ์บัณฑิต

1. ภูมิปัญญา : มีทักษะการเรียนรู้ การคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจด้วยเหตุผล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมกับวิชาชีพ และสามารถบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
2. ภูมิธรรม : มีวินัย คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย
3. ภูมิฐาน : สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีและใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ ดำรงตนร่วมกับผู้อื่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข และมีความภูมิใจในตนเอง สถาบัน และประเทศชาติ