คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบประเมินบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

นางอธิพร สมจิตต์
Link ประเมิน
 
 
นางธัญรัตน์ ละอองอ่อน
Link ประเมิน
 
 
นางสาวศศิธร วิโนทัย
Link ประเมิน
 
 
นายฟากูรอซี สุหลง
Link ประเมิน
 
 
นายอนันท์ ดอเลาะ
Link ประเมิน
 
 
นางสาวณัฐณิชา ศิริมาศ
Link ประเมิน
 
 
นางธัญรัศม์ รัตนกุล
Link ประเมิน
 
 
นางสาวซูไฮลา กะจิบาซาร์
Link ประเมิน
 
 
นางสาวลักขณา รักขพันธ์
Link ประเมิน
 
 
นางสาวภารดี พละไชย
Link ประเมิน
 
 
นายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต
Link ประเมิน
 
 
นายฮูเซ็ง ชายดานา
Link ประเมิน
 
 
นางสาวสุนีย์ แวมะ
Link ประเมิน
 
 
นายอดินันทร์ เปาะมะ
Link ประเมิน
 
 
นายพลภัทร ไชยนิมิต
Link ประเมิน