คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2566


*** ประกาศผลการแข่งขัน

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วม


 

- การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ เปลี่ยนระดับชั้นเป็น ป.4 - ม.3

- การประดิษฐ์เทคโนโลยีจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เปลี่ยนวันแข่งขันจากวันที่ 17 สิงหาคม เป็น 18 สิงหาคม

- การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น (YRU Master Chef) ส่ง Link VDO ได้ที่อีเมล์ [email protected]

 


วันที่ 17 สิงหาคม 2566

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. การแข่งขัน e-sport ป.1-3 ประเภททีมๆ ละ 5 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน (16 ทีม) -
09.00-12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.4-6

ประเภทบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน (50 คน)

-
09.00-12.00 น. การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-3 ประเภททีมๆ ละ 2 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน -
09.00-12.00 น. การประกวดแข่งขันออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต ม.4-6 ประเภททีม -
09.00-12.00 น. การแข่งขันการพูดในที่สาธารณะ เรื่อง นวัตกรรมการเกษตร BCG ม.4-6 หรือ
เทียบเท่า
ประเภทบุคคล ไม่เกิน 1 คน/โรงเรียน (12 คน) -
09.00-12.00 น.

การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น (YRU Master Chef)

ม.4-6 ประเภททีมๆ ละ 3 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน -
09.00-12.00 น. การประกวดแข่งขันแนวคิดทางด้านงานฟาร์มปศุสัตว์ อุดมศึกษา ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน (10 ทีม) -
09.00-12.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-3 ประเภททีม -
09.00-15.00 น.

การประกวดนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากวัสดุเหลือใช้

ม.4-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน  -
09.00-15.00 น. การประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอางจากสมุนไพรท้องถิ่น ม.4-6 ประเภททีมๆ ละ 3-5 คน -
13.00-16.00 น.

การแข่งขัน e-sport

ป.4-6 ประเภททีมๆ ละ 5 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน (16 ทีม) -
13.00-16.00 น.

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์

ป.4-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน และคุณครูผู้ควบคุม 1 คน -
13.00-16.00 น. การประกวด Make Me Make Media ม.1-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน (30คน) -
13.00-16.00 น. การประกวดแข่งขันแนวคิดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม.1-3 ประเภทบุคคลและประเภททีมๆ ละไม่เกิน 5 คน -
13.00-16.00 น. การประกวดสิ่งประดิษฐ์โมเดลนวัตกรรมพลังงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน
(Innovation Energy Model for Community)
ม.4-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 5 คน -
13.00-16.00 น. การวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ ม.4-6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน -
13.00-16.00 น. การประกวดเรียงความทางจุลินทรีย์:ประเด็นปัจจุบันจุลินทรีย์กับ BCG model ม.4-6 ประเภทบุคคล -
09.00-12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อด้วย Canva
และสร้างวีดีโอด้วยมือถือ
ม.1-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน (30 คน) -
09.00-12.00 น. งอก...............ไม่งอก ??????? (รอบที่ 1) ม.6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน (20 คน) -
13.00-16.00 น. งอก...............ไม่งอก ??????? (รอบที่ 2) ม.6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน (20 คน) -
08.00-15.30 น. ค่ายคณิตศาสตร์ ป.4-6 รับจำนวน 60 คน -

 


วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
13.00-16.00 น. การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ตามแนวคิด BCG ด้วยโปรแกรม Paint ป.1-3 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน -
13.00-16.00 น. การแข่งขันทักษะสะบัดแส้ ป.4-ม.3 ประเภทบุคคล -
13.00-16.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1-3 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน (50 คน) -
13.00-16.00 น. การประกวดแข่งขันแนวคิดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม.4-6 ประเภทบุคคลและประเภททีมๆ ละไม่เกิน 5 คน -
13.00-16.00 น. การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ม.4-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน -
13.00-16.00 น. การประดิษฐ์เทคโนโลยีจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ม.4-6 ประเภททีมๆ ละ 2 คน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน -
13.00-16.00 น. งอก...............ไม่งอก ??????? (รอบที่ 3) ม.6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน (20 คน) -
13.00-16.00 น. ค่ายรู้วิทย์พิชิตดาว ป.4-6 ประเภทบุคคล รับจำนวน 50 คน -

 


วันที่ 19 สิงหาคม 2566

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอนเน้น BCG ครูระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ประเภทบุคคล -
09.00-12.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4-6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน (30 คน) -
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ป.4-6 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน -
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ม.1-3 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน -
09.00-15.00 น. การประกวดไก่สวยงาม ประถม มัธยม
และอุดมศึกษา
ประเภทบุคคล -
09.00-15.00 น. การแข่งขันนักบินตัวน้อย เครื่องบินกระดาษพับ ป.4-6 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 2 คน -
09.00-15.00 น. การแข่งขันนักบินตัวน้อย เครื่องบินกระดาษพับ ม.1-3 ประเภททีมๆ ละไม่เกิน 2 คน -
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางด้านจุลชีววิทยา ม.4-6 ประเภททีมๆ ละ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน -
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6 ประเภททีมๆ ละ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน -
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ประเภททีมๆ ละ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน -
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ประเภททีมๆ ละ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน -
09.00-15.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-6 ประเภททีม -
13.00-16.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ม.1-3 ประเภทบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน (30 คน) -
09.00-15.00 น. การประกวดแข่งขันนิทรรศการวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์ ม.4-6 ประเภทบุคคลหรือประเภททีมๆ ละไม่เกิน 3 คน -