คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดี 
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับงานวิชาการ ณ ห้องลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต เป็นประธาน 

แกลเลอรี่