คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี หนูละออง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมพิจารณาแบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ แบบขอสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ราย พิจารณาแบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 ราย พิจารณาแบบขอสอบวิทยานิพนธ์ แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ราย 

แกลเลอรี่