คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2567

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2567

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
13.00-16.00 น. การแข่งขันวาดภาพ คอมพิวเตอร์ ตามแนวคิด BCG ด้วยโปรแกรม Paint ป.1 - ป.3 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน /โรงเรียน Clik!
13.00-16.00 น.. การแข่งขันทักษะสะบัดแส้  ป.4 - ม.3

รายบุคคล

Clik!
13.00-16.00 น.

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ม.1 - ม.3 รายบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน หมดเวลา
13.00-16.00 น.

การแข่งขันแนวคิดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ม.1 - ม.3 รายบุคคลและรายกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน Clik!
13.00-16.00 น. การประกวดนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ม.4- ม.6  ประเภทบุคคล ไม่เกิน 1 คน/โรงเรียน 12 คน Clik!
13.00-16.00 น.

การประกวดเรียงความทางจุลินทรีย์ ฯ 

ม.4 - ม.6 รายบุคคล Clik!
13.00-16.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4 - ป.6 ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม Clik!

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2567

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. ประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูผู้สอนเน้น BCG ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา ครู ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา บุคคล Clik!
09.00-12.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4 - ป.6

รายบุคคล โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 คน

Clik!
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ป.4 - ป.6 รายบุคคล โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 คน Clik!
09.00-12.00 น. การแข่งขันโซดูกุ (Sudoku) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ม.1 - ม.3 รายบุคคล โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 คน หมดเวลา
09.00-15.00 น. แข่งขันตอบปัญหาทางสัตวศาสตร์  ม.4 - ม.6 รายทีม ๆ ละ 3 คน Clik!
09.00-15.00 น.

การแข่งขันนักบินตัวน้อย เครื่องบินกระดาษพับ

ป.4 - ป.6 ทีมละไม่เกิน 2 คน Clik!
09.00-15.00 น. การแข่งขันนักบินตัวน้อย เครื่องบินกระดาษพับ ม.1 - ม.3 ทีมละไม่เกิน 2 คน Clik!
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางด้านจุลชีววิทยาฯ ม.4 - ม.6 ทีมละ 3 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน Clik!
09.00-15.00 น.

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ป.4 - ป.6 ทีมละ 3 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน Clik!
09.00-15.00 น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3 ทีมละ 3 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน Clik!
13.00-16.00 น.

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ม.4 - ม.6 ทีมละ 3 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน  Clik!
13.00-16.00 น.

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

ม.1 - ม.3

ทีมละ 3 คน โรงเรียน ละไม่เกิน 2 ทีม

Clik!
09.00-15.00 น.

การประกวดนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น (YRU Master Chef)

ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม Clik!
13.00-16.00 น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch  ม.1 - ม.3 รายบุคคล โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 คน Clik!
09.00-15.00 น. ประกวดงานศิลปะจากเมล็ดข้าว ม.1 - ม.3

ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

Clik!

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2567

เวลา กิจกรรม ระดับชั้น ประเภทผู้สมัคร/เงื่อนไข รับสมัคร
09.00-12.00 น. การแข่งขัน e-sport ป.1 - ป.3 ทีม ๆ ละ 5 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม Clik!
09.00-12.00 น.

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ป.4 - ป.6

รายบุคคล ไม่เกิน 5 คน/โรงเรียน

หมดเวลา
09.00-12.00 น.

การแข่งขันวัดความสามารถด้านปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ป.4 - ป.6 ทีมละ 2 คน ไม่เกิน 2 ทีม/โรงเรียน Clik!
09.00-12.00 น.

การประกวดแข่งขัน ออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ฯ

ม.4 - ม.6 ทีม Clik!
09.00-12.00 น. การแข่งขัน"นวัตกรรมการเกษตร 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า 2. อุดมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน  Clik!
09.00-12.00 น.

การประกวดแข่งขันแนวคิดทางด้านงานฟาร์มปศุสัตว์

อุดมศึกษา ทีมละไม่เกิน 3 คน รับไม่เกิน 10 ทีม Clik!
09.00-12.00 น. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4 - ม.6

ทีมละ 3 คน โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม

Clik!
09.00-15.00 น.

การประกวดนวัตกรรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จากวัสดุเหลือใช้

ม.4 - ม.6 ทีมละไม่เกิน 3 คน Clik!
09.00-15.00 น.

การประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง
จากสมุนไพรท้องถิ่น

ม.4 - ม.6 ทีมละ 3-5 คน Clik!
09.00-16.00 น. การแข่งขัน e-sport ป.4 - ป.6 ทีมๆละ 5 คน โรงเรียนละ
ไม่เกิน 2 ทีม
Clik!
13.00-16.00 น.

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์​ฯ

ป.4 - ป.6 ทีมละไม่เกิน 3 คน และคุณครู
ผู้ควบคุม 1 คน
Clik!
13.00-16.00 น.

การประกวด Make Me Make Media

ม.1 - ม.6 ทีมละไม่เกิน 3 คน  Clik!
13.00-16.00 น. การประกวดแข่งขันแนวคิดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ม.4 - ม.6 รายบุคคลและรายกลุ่ม ไม่เกินกลุ่มละ 5 คน Clik!
13.00-16.00 น. ประกวดคลิป VDO หัวข้อ  "การท่องเที่ยวเชิงเกษตร BCG ในชุมชน" 1. มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า 2. อุดมศึกษา

ทีมๆละ 2 คน /โรงเรียนละ 1 ทีม

Clik!
13.00-16.00 น.

การประกวดสิ่งประดิษฐ์โมเดลนวัตกรรมพลังงานสร้างสรรค์สู่ชุมชน (Innovation Energy Model for Community)

ม.4 - ม.6 ทีมละไม่เกิน 5 คน หมดเวลา
13.00-16.00 น. การวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ ม.4 - ม.6 รายบุคคล ไม่เกิน 2 คน/โรงเรียน Clik!