คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะวิทย์ฯ มรย. สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ รักษาการแทนประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ใหม่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 3 

แกลเลอรี่