คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ห้องประชุม 1 (ชั้น 4 อาคาร 5)