คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ฐานข้อมูล Google Scholar คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม

หลักสูตรเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

หลักสูตรจุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม

       

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และธุรกิจสุขภาพ

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

       

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

หลักสูตรสัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรคณิตศาสตร์

       

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

หลักสูตรพลังงานทดแทน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

       

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรการประกอบอาหารฮาลาล

หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

หลักสูตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       

อาจารย์ที่ไม่สังกัดหลักสูตร

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ