คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

การฝึกสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ