คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประจำปี 2563

     


*** ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ***

*** ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ***

*** ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ***
 

การประกวด/แข่งขัน/อบรม
เวลา กิจกรรม ระดับชั้น รูปแบบกิจกรรม รับสมัคร
วันที่ 10 กันยายน 2563    
09.00-12.00น. การประกวดผลิตสื่อการสอนด้านฟิสิกส์จากวัสดุเหลือใช้ ม.4-6 Live สด พร้อมตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อโรงเรียนสีเขียว ม.1-3 อัดคลิปวีดีโอ / Live สดแสดงผลงานผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะที่ต้นทางเพื่อโรงเรียนสีเขียว ม.4-6 หรือเทียบเท่า อัดคลิปวีดีโอ / Live สดแสดงผลงานผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. การประกวด Super Smart Energy ม.4-6 Live สด / ตอบคำถามออนไลน์ -
13.00-16.00น. การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความงาม ม.4-6 อัดคลิปวีดีโอ / ตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet -
13.00-16.00น. การประกวดมินิฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ม.4-6 อัดคลิปวีดีโอ/ประกาศผลผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00น. ประกวดสื่อประดิษฐ์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับครู ครู ป.1-6 อัดคลิปวีดีโอ / Live สดสาธิตผลงานผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. ประกวดสื่อประดิษฐ์การสอนคณิตศาสตร์สำหรับครู ครู ม.1-3 อัดคลิปวีดีโอ / Live สดสาธิตผลงานผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. ประกวดเรียงความด้านจุลินทรีย์ (Coronavirus 2019) ม.1-3 Live สด / ตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00น. แข่งขันวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ ม.4-6 Live สดการวาดภาพผ่านโปรแกรม Google Meet / ส่งผลงานทางอีเมล -
09.00-11.00น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ป.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
13.00-15.00น. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ม.1-3 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
09.00-12.00น. แข่งขันการสร้าง mindmap ป.1-3 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom/แชร์ไฟล์ผลงานผ่าน Google Drive -
13.00-16.00น. แข่งขันการสร้าง mindmap ป.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom/แชร์ไฟล์ผลงานผ่าน Google Drive -
13.00-16.00น. การแข่งขันสร้างพรีเซนเทชันออนไลน์ โดยโปรแกรม mentimeter ม.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom/แชร์ไฟล์ผลงานผ่าน Google Drive -
09.00-16.00น. แข่งขันสะบัดแส้ ป.1-ม.6 (ชาย) ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
09-00-16.00น. แข่งขันสะบัดแส้ ป.1-ม.6 (หญิง) ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ป.4-6 ส่งคลิปวีดีโอ ไฟล์เอกสาร -
09.00-12.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างพรีเซนเทชันด้วยโปรแกรม mentimeter ทั่วไป/นักเรียน ม.ปลาย Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
วันที่ 11 กันยายน 2563
09.00-16.00น.

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

ป.4-6 ส่งคลิปวีดีโอไฟล์รายงานทางอีเมล และ Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม GoogleMeet -
09.00-16.00น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 ส่งคลิปวีดีโอไฟล์รายงานทางอีเมล และ Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม GoogleMeet -
09.00-16.00น. การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 ส่งคลิปวีดีโอไฟล์รายงานทางอีเมล และ Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม GoogleMeet -
09.00-16.00น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทางด้านจุลินทรีย์ ม.4-6 ส่งคลิปวีดีโอไฟล์รายงานทางอีเมล และ Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม GoogleMeet -
09.00-12.00น. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านดาราศาสตร์ ม.1-3 Live สด ผ่านโปรแกรม Google Meet -
13.00-16.00น. การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านดาราศาสตร์ ม.4-6 Live สด ผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00น. แข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์กับการเกษตร เรื่อง นวัตกรรมกับการกษตร ม.4-6 แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. แข่งขันแผนธุรกิจด้านการเกษตร อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า Live สด / แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.1-3 Live สด / แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. แข่งขันการพูด "ไอเดียแก้ปัญหาพลังงาน" ม.4-6 Live สด / แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. แข่งขันการพูด "ฑูตน้อยพลังงาน" ม.1-3 Live สด / แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-16.00น. การแข่งขันทักษะการพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 Live สด / แข่งขันออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. ประกวด Photo voice ประเด็น "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" ม.1-3 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
13.00-16.00น. ประกวด Photo voice ประเด็น "การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ" ม.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
09.00-12.00น. การประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ม.1-3 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
13.00-16.00น. การประกวดโครงงาน IOT (Internet of Things) ม.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
09.00-12.00น. การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.1-3 ส่งคลิป / Live สดผ่านโปรแกรม Google Meet -
13.00-16.00น. การแข่งขันนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น ม.4-6 ส่งคลิป / Live สดผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-16.00น. แข่งขันสะบัดแส้ อุดมศึกษา (ชาย) ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-16.00น. แข่งขันสะบัดแส้ อุดมศึกษา (หญิง) ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.1-3 ส่งคลิปวีดีโอ ไฟล์เอกสาร -
09.00-12.00น.

อบรมเรื่อง การผลิตและใช้ประโยชน์ปุ๋ยน้ำอินทรีย์

ทั่วไป Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น.

อบรมเรื่อง การสารพัดผักงอกและไมโครกรีน

ทั่วไป Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
วันที่ 12 กันยายน 2563
09.00-12.00น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครู ป.4-6 อัดคลิปวีดีโอ / ตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom -
13.00-16.00น. ประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับครู ครู ม.1-6 อัดคลิปวีดีโอ / ตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom -
09.00-12.00น. การประกวดสื่อการสอนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ม.4-6 Live สด พร้อมตอบคำถามออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet -
09.00-12.00น. แข่งขัน “ภาพเล่าเรื่อง” Coronavirus 2019 ม.4-6 นำเสนอแบบ Live สด -
09.00-12.00น. ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.1-3 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
13.00-16.00น. ประกวด Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมด้านสุขภาพ ม.4-6 Live สดผ่านโปรแกรม Zoom -
09.00-12.00น. ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ เกษตรในชุมชน ม.4-6 ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -
13.00-16.00น. การประกวดนวัตกรรมด้านการเกษตร อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดนำเสนอผลงานผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-12.00น. การแข่งขันแสดงกลวิทยาศาสตร์ (Science show) ม.4-6 ส่งคลิปวีดีโอ ไฟล์เอกสาร -
13.00-16.00น. การแข่งขันการออกแบบการทดลองเคมีย่อส่วน (microscale chemistry) ม.4-6 ส่งคลิปวีดีโอ และ Live สดตอบคำถามผ่านโปรแกรม Google meet -
09.00-16.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตน้ำหมักชีวภาพสารพัดประโยชน์เพื่อท้องถิ่นยั่งยืน ทั่วไป Live สดผ่านโปรแกรม Google meet -