สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ ผศ.จารุณี หนูละออง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ นำเสนอ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 ต่อ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล และประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (การเพิ่มมูลค่าการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแนวทางการดำเนินงานในปีงบปีะมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอิมพีเรียล อ.เมือง จ. นราธิวาส และการอภิปราย เรื่อง แนวทางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน โดยมีผู้ร่วมเสวนาจาก
-ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
-สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙
-สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.)
-สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.สป.อว.)
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร (ด้านปศุสัตว์) พื้นที่ภาคใต้ชายแดน

แกลเลอรี่