สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

อาคาร 6 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299699
ต่อ 74100

E-mail : [email protected] และ [email protected]