หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วาริษา วาแม อาจารย์ประจำหลักสูตรพลังงานทดแทน ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ตู้อบแห้งพร้อมฆ่าเชื้อที่ใช้พลังงานจากรังสีอาทิตย์ เลขที่อนุสิทธิบัตร 23462

แกลเลอรี่