หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาพลังงานทดแทน
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ และคณะ ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ อาจารย์ประจำสาขาพลังงานทดแทน และคณะ ได้รับการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์

ชื่อการประดิษฐ์ : กระบวนการผลิตข้าวนึ่งโดยเทคนิคการอบแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับฟลูอิไดเซชัน (เลขที่สิทธิบัตร 100068)

แกลเลอรี่