หลักสูตรปรด. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ. ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

สิ่งแวดล้อมศึกษา และสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อีเมล์ :
jariyaporn.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299628 ต่อ
ชื่อ :
ดร.รัชดา บุญแก้ว
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rachada.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0831712171 ต่อ
ชื่อ :
ดร.รอมสัน หมาดมานัง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
romsan.mad@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
0831966894 ต่อ