หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม