คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานอาจารย์คณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์

อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมนําเสนองานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (Research for Quality of Life, Sustainable Economy and Society) ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยผลงานเรื่อง "ถังหมักแก๊สชีวภาพแบบประหยัด" ได้รับรางวัลขวัญใจนักประดิษฐ์

แกลเลอรี่