คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วารสารวันราชภัฏ

     
วันราชภัฏ ประจำปี 2564      
   
วันราชภัฏ ประจำปี 2563 วันราชภัฏ ประจำปี 2562 วันราชภัฏ ประจำปี 2561 วันราชภัฏ ประจำปี 2560
   
วันราชภัฏ ประจำปี 2559 วันราชภัฏ ประจำปี 2558 วันราชภัฏ ประจำปี 2557 วันราชภัฏ ประจำปี 2556
   
วันราชภัฏ ประจำปี 2555 วันราชภัฏ ประจำปี 2554 วันราชภัฏ ประจำปี 2553 วันราชภัฏ ประจำปี 2552