มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ติดต่อเรา

ข้อมูลที่อยู่ติด

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์        
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เลขที่ 133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000  
โทร. 073-299628 หรือ 073-227151 ต่อ 70000 โทรสาร. 073-299629 
E-mail: [email protected]

Facebook : การสอนวิทย์คณิตคอม วิทย์ มรย
Facebook fan page : การสอนวิทย์คณิตและคอม คณะวิทย์ มรย.http://406518033.student.yru.ac.th/
DRAGON222