การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561


11-12 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศ


ขอให้นักวิจัยทุกท่านแก้ไขและส่งบทความฉบับแก้ไขเพิ่มหลังได้รับข้อเสนอแนะจากผู้วิพากษ์ในวันนำเสนอผลงานตามอีเมลล์ที่ได้ประสานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อทางทีมงานจะจัดทำเล่มประชุมวิชาการต่อไป


กำหนดการการนำเสนอ


  • การนำเสนอแบบบรรยาย
  • การนำเสนอแบบโปสเตอร์