การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561


11-12 กุมภาพันธ์ 2561แจ้งผู้ลงทะเบียนทุกท่าน
กรุณาชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 12 มกราคม 2561