หลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
รศ.ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
ตำแหน่ง :
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
abdulnaser.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
piyaruk.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
saudee.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ
ชื่อ :
ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวง
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sidthipang.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
ต่อ